O nas

Katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny „Trwajcie w miłości” stanowi kontynuację misji czasopisma „Miłujcie się!”. Pismo to zostało założone w 1975 r. przez ks. Tadeusza Myszczyńskiego TChr w celu promowania idei Społecznej Krucjaty Miłości bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Po jego śmierci w 1991 r. kontynuowanie wydawania pisma zostało powierzone ks. Mieczysławowi Piotrowskiemu TChr, który objął funkcję redaktora naczelnego „Miłujcie się!”. Podczas 30-letniego prowadzenia przez niego czasopisma dzieło nabrało wielkiego rozmachu ewangelizacyjnego. Całkowity nakład roczny pisma osiągnął 1,5 miliona egzemplarzy, wydawanych w 23. wersjach językowych i wysyłanych do ponad 130 krajów świata. Część egzemplarzy wysyłana była bezpłatnie do krajów misyjnych Afryki, Azji, Ameryki Południowej, byłych republik ZSRR oraz szpitali, więzień i sierocińców.

Od 1 grudnia 2022 r. misję „Miłujcie się!” kontynuuje czasopismo „Trwajcie w miłości”. Jest ono redagowane przez ten sam zespół redakcyjny, który pragnął zachować ewangelizacyjny i misyjny charakter pisma. Wydawcą dwumiesięcznika jest Wydawnictwo JP2. „Trwajcie w miłości” wyróżnia się na tle innych czasopism katolickich troską o życie w czystości młodego pokolenia. Podstawowym zadaniem pisma jest formowanie postaw czytelników w oparciu o ideę Społecznej Krucjaty Miłości, czyli program – zakorzenionej w wierze w Boga – życzliwości dla drugiego człowieka. Niewątpliwym atutem naszego pisma jest jasne i bezkompromisowe podejście do spraw związanych z ochroną życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, z ludzką płciowością, rodzicielstwem i nierozerwalnością małżeństwa traktowanego jako związek kobiety i mężczyzny, czerpanie z dziedzictwa myśli św. Jana Pawła II i jego nauki o teologii ciała. Treść pisma wzbogacają niezwykle cenne świadectwa osób nawróconych lub uzdrowionych oraz przykłady cudów i wydarzeń o nadprzyrodzonym charakterze.

Nasze czasopismo jest skierowane zarówno do osób, które poprzez zgodne z doktryną Kościoła katolickiego treści pragną pogłębić swoją relację z Panem Bogiem, jak i do osób, które przeżywają kryzys wiary lub też oddaliły się od Kościoła – do młodzieży, do osób poszukujących, do małżeństw w kryzysie lub pragnących umocnić swoją więź, a także osób starszych, samotnych i cierpiących.