Małżeństwo polega na wielkiej miłości

„Małżeństwo jest Waszym powołaniem, wybranym dla Was przez Boga. Jest drogą, którą macie kroczyć przez całe życie, ażeby osiągnąć swój cel” – mówił kard. Karol Wojtyła w homilii dla małżonków.

Oto pełen tekst kazania przyszłego papieża św. Jana Pawła II:

„Ślub, składany obustronnie przez małżonków, jest sakramentem. Ma moc od Boga samego, udzieloną przez Jezusa Chrystusa w Kościele, ażeby stanowić o małżeństwie dwojga chrześcijan, mężczyzny i kobiety.

Małżeństwo jest Waszym powołaniem, wybranym dla Was przez Boga. Jest drogą, którą macie kroczyć przez całe życie, ażeby osiągnąć swój cel. Celem życia ludzkiego jest zbawienie, zjednoczenie z Bogiem. Wy, Drodzy Małżonkowie, macie ten cel osiągnąć na drodze życia małżeńskiego. I dlatego rozpoczęliście od sakramentu, ażeby na tej drodze iść wspólnie do Boga.

Sakrament małżeństwa łączy dwoje ludzi, mężczyznę i kobietę, szczególną więzią. O sile tej więzi świadczą słowa przysięgi małżeńskiej. Pamiętacie je wszyscy: »Biorę ciebie za małżonkę, biorę ciebie za małżonka i ślubuję ci: miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci«. Ślub – potwierdzony przysięgą: »Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i wszyscy święci«.

Te słowa mówią o sile więzi małżeńskiej. Trzeba nieraz wracać myślą do tych słów, do tej przysięgi, ażeby więź, która się utworzyła pomiędzy Wami, Drodzy Małżonkowie, była silna: tak silna jak te słowa kiedyś wypowiedziane.

Trzeba nieraz wracać myślą, sercem i wolą do tych słów dlatego, ponieważ w dzisiejszej naszej cywilizacji panuje pewna obniżka wagi słowa: nawet tego słowa, które wiąże dwoje ludzi. Dlatego powinniście Wy, Małżonkowie chrześcijańscy, stale odnawiać w sobie całą moc tych sakramentalnych słów. […]

Te słowa stwarzają dla nas, chrześcijan, nierozerwalną więź małżeńską. To jest wspaniałe. Jeżeli moda laicka naszych czasów głosi rozerwalność małżeństwa, to jest degradacja. Wprawdzie się to mówi i głosi w imię postępu rzekomego, w imię wolności pozornej.

Wielkość jest w nierozerwalności małżeństwa. Ona mówi o miłości na miarę tej więzi, jaką małżeństwo jest. Małżeństwo bowiem polega na wielkiej miłości, to jest jego najgłębsza treść. Wielkość miłości mierzy się jej dozgonnym trwaniem.

Małżeństwo polega na wielkiej miłości. I właśnie ta wielka miłość daje prawo i równocześnie ta wielka miłość sprawdza się płodnością – życiem przekazanym nowym ludziom, swoim dzieciom. To jest jakiś całokształt zamknięty, którego nie można rozdzielać.

Nie można rozdzielać miłości małżeńskiej, wyrażającej się we współżyciu małżonków, od płodności, od dzietności. Miłość małżeńska jest z natury swojej płodna, daje życie – i na tym polega jej wielkość. Odrywanie miłości małżeńskiej od płodności poniża ją, degraduje, odbiera jej właściwe znaczenie, właściwą głębię i właściwą moc.

My, chrześcijanie, mając tak jasne spojrzenie na tę sprawę, którą czerpiemy ze słowa Bożego, z prawa Bożego, starajmy się zachować całą prawdę miłości oblubieńczej małżonków. I dlatego niech miłość małżonków chrześcijańskich będzie miłością płodną, niech będzie to miłość wyrażająca się pomiędzy mężem a żoną troską o nowe życie, i to od pierwszej chwili poczęcia: troską o dziecko; to przecież najwspanialsze zadanie dla człowieka dać życie człowiekowi i wychować człowieka.

To najwspanialsze zadanie dla wspólnoty małżeńskiej, dla męża i żony: dać życie dzieciom, wychować dzieci, stworzyć prawdziwą społeczność rodzinną.

Umiłujcie to zadanie, Drodzy Bracia i Siostry, Małżonkowie. Niech to będzie całą treścią Waszych umysłów, Waszych serc, Waszej woli. Niech dla niej pracują Wasze ręce i mózgi. Nie szczędźcie dla tego troski, nie szczędźcie dla tego zaparcia się siebie, nie szczędźcie dla tego poświęcenia, bo to wszystko świadczy o prawdzie miłości. Każdej miłości, w szczególny sposób miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.

Chrześcijanie są świadomi swoich obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. W czasach, w których żyjemy, w których w ogóle wzrosła świadomość człowieka w różnych dziedzinach, jesteśmy wyrazicielami rodzicielstwa odpowiedzialnego. […] Starajcie się w duchu nauki Kościoła, który jest matką i wychowawczynią, kierować Waszym rodzicielstwem odpowiedzialnie.

Miłujcie dzieci, nie lękajcie się ich! Dziecko jest największym bogactwem człowieka, rodziny, narodu, Kościoła. Pamiętajcie o tym, Drodzy Małżonkowie, młodzi Małżonkowie, że nam […] zaczyna grozić brak tego największego dobra, jakim dla narodu jest człowiek. Inwestuje się w różne rzeczy, instytucje, warsztaty pracy, to wszystko jest »celowe«, ale najważniejsza inwestycja to jest inwestycja w człowieka – i człowiek.

Niech chrześcijanie, małżeństwa i rodziny chrześcijańskie, rozumieją dobrze w tym miejscu swoje powołanie i swoją odpowiedzialność. Módlcie się często, Drodzy Bracia i Siostry, ażebyście wypełnili dobrze swe powołanie małżeńskie i rodzicielskie. […] Niech Was Matka Najświętsza wspomaga na tej drodze, na którą weszliście od dnia Waszego małżeństwa.

(kard. Karol Wojtyła, kazanie w parafii w Czyżynach, 16 lutego 1975 r).

Ruch Czystych Serc Małżeństw

Drodzy Małżonkowie! Pan Jezus bardzo Was zachęca, abyście odkrywali skarb sakramentu małżeństwa i żyli nim na co dzień, tak jak o tym mówił kard. Karol Wojtyła. Nieocenioną w tym pomocą będzie Wasze wstąpienie do wspólnoty Ruchu Czystych Serc Małżeństw.

Aby stać się członkiem RCSM, trzeba najpierw przystąpić do spowiedzi i Komunii św., a następnie odmówić Modlitwę zawierzenia RCSM. Możecie o tym wielkim wydarzeniu poinformować naszą redakcję, abyśmy wpisali Was do księgi RCSM i wysłali Wam specjalne błogosławieństwo. Każdego dnia odmawiajcie Modlitwę zawierzeniaRCSM i starajcie się wcielać w swoje codzienne życie wszystkie zawarte w niej zobowiązania. To jest najskuteczniejsza recepta na wszelkie problemy i kryzysy małżeńskie.

Z całego serca Was pozdrawiam i błogosławię
ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło oraz siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz ze swoją płciowością.

Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia. Pragniemy być dla niego dobrymi wychowawcami, aby własną postawą i świadectwem ukazywać im drogę do Ciebie.

Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za Świętym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo”! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia.

Amen!

Zainteresował Cię ten tekst? Zobacz też: Małżeństwo szkołą pracy nad sobą

Chcesz wziąć udział w Rekolekcjach Ruchu Czystych Serc Małżeństw?

Wejdź na: https://rcs.trwajciewmilosci.pl/